itt van az is amit még Mácsainak fordítottam a gregoriánról: clickkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk1. A zene eredete

- bambuszcső megújása / munka ritmusa
- mad
árhangok inspirálták az éneket --> Szőke Péter: Az ismeretlen madárzene
https://www.discogs.com/Peter-Sz%C3%B6ke-Az-Ismeretlen-Mad%C3%A1rzene-The-Unknown-Music-Of-Birds/release/5307944
- shofar --> tekert
üreges kosszarv (zsidó kultikus hangszer, ünnepekkor használták)
- divje babe --> 43000
éves csonfurulyatöredék

--> divje babe

- rituális zene
- gyerekdalok --> az
ének legősibb rétege
- Mircea Eliade --> a szent
és a profán (szent-profán tér, szent idő, szent tárgy)
https://terebess.hu/keletkultinfo/profan1.html

- Freud --> Totem és Tabu
https://archive.org/details/Freud_1918_Totem_es_Tabu

- James Frazer --> hasonlóság
https://hu.wikipedia.org/wiki/James_George_Frazer
--> szimp
átián alapuló mágia (barlangrajzok)
--> t
ávolba ható mágia (pl. vudu)
--> anal
ógiás gondolkozás (hasonló dolgok kapcsolatban vannak egymással)
--> oks
ágos gondolkozás (felvilágosodás)

- Zolnay Vilmos --> A művészetek eredete
--> minden műv
észet a "szent apagyilkosságból" ered --> ősgesztus
-->
újjászületés / ciklikusság
--> helyettes
ítés (pl. állatokkal) --> emberi gondolkozás alapgesztusa

- az őskorban nincs arcábrázolás --> maszkokat ábrázolnak2. Az ógörög zene

- rekonstruálható kották, kottaírás

teljes előadás: https://drive.google.com/file/d/1QAV-B8fVIoVWYVlsIFGAYbQ68d2pFTWg/view

thx Lóránt:

Akhilleusz, görög mitológiai alak, Péleusz és Thetisz néreisz fia, Aiakosz unokája. Születési neve Ligürón. Homérosz Iliaszának főhőse, a görög hős – nem tökéletes – típusa.

múzsa - muzsika

múzsai - zene

9 lánya zeusznak

tabby, mint a zene, minden, amices a múzák értsnek
múlandóság elfelejtése a múzsák által és a művészet által

nem lehet nélkülük élni

Ajax - feldolgozások.

ajax öngyilkossága, szerelmének (tekmész) sirató éneke is lejegyezve

fennmaradt a dalszöveg is

kr e 4.sz

szöveg

betűkotta írás, ritmus írás

600 év telt el a keletkezés és a lejegyzés között

csak hang van lejegyezve

tetrakordos hangrendszer, 3 féle oktáv felosztás

4 tetrakordból épül fel egy hangrendszer

vokális és instrumentális notáció

minding abszolút, nincs relatív rendszer

hiányzó hangok, ismeretlen tempó és hangmagasság

orkhésztra- tánctér

tájján

szeikilosz sírfelirata - a kommersz, elismert görög forrás, kr. u. 2. sz.

allosz- szereplő, egyértelmű jelzése a színpadi környezetnek.

Phorminx, Lyra, Barbitos, Küthara- profile heroes hangszer, (Trigónon, Péktis- hárfák)
Lyra- teknőspáncélból készült, sok húros hangszer, a művészet fogalma!!

szórakozás és szakralitás együtt működik!

allosz - cső, fúvós hangszer gyakori megnevezése3. A bibliai kor zenéje

- Mezopotámia --> írásos dokumentumok (Kr.e. 1000 körül)
--> keleti zenei vil
ág --> többé-kevésbé egységes rendszer helyi sajátosságokkal

- zsidó zene --> jól dokumentált
--> bibliai zenei hagyom
ány továbbadása --> "Szent híd"
- hangszermaradv
ányok a zenei élet szociológiai hátterére utalnak
- kiindul
ópont --> Biblia
--> sok zenei eml
ítés az Ószövetségben

- i.e. 1000 körül: első királyság (Izrael)
--> D
ávid király: hárfával ábrázolják
--> fia Salamon kir
ály: Salamon-templom megépítése
--> pontos le
írás a Bibliában
https://www.youtube.com/watch?v=oiF-wObznds

- zsidó államalapítás után 4-500 évvel bejönnek a filiszteusok

- asszírok bekebelezik Izraelt (i.e. 500-500) --> babiloni fogság
--> m
ásodik templom kora --> Kr.u. 70-ben lerombolta a Római Bir.

- Dávid királyt ábrázoló táblák
--> hangszerleletek a D
ávid-palotában

- első templom --> szent hely
--> sir
ítófal
--> zenekari le
írás, adat (sokféle hangszer) --> hangszerhasználat, hangszeresek
--> nem maradt fenn zenei eml
ék
--> főpap ruh
áján 71 csengettyű

- minden szent szöveget recitálva (énekhangon) olvastak
--> d
íszített
--> kis l
épésekkel megy
--> ritmus
szöveg
--> fin
álisok (sorvég lezárása)
--> kis ambitum (max kvintet j
ár be)
-->
gregorián

--> törzshangok (=bázishangok) vannak, az összes többi hang improvizált
--> hangszercsoportjel
ölések / formulák neumák
--> a sz
öveg volt a fontos

- zsidó papság nem hierarchikus

- zsoltárok (i.e. 1000-500 - 1. század)
--> zen
élve adták elő őket
-->
Ószövetség része
--> h
éberül Tehili
--> 150 zsolt
ár --> psalmusok
--> vall
ási líra élet minden területe feldolgozva
--> k
özös zsidó-keresztény kultúrkincs
--> belső szerkezet --> sokf
éle felosztás/zsoltár
--> nem metrikus
és rímes versek
--> att
ól versek, hogy a gondolatok között párhuzamok vannak
-->
szekvencia (barokk)
--> p
árhuzamosság
--> pl. az első f
élmondatra reagál a második félmondat
--> szinonim gondolatok
--> ellent
étesen párhuzamos gondolatok

--> műfajok:
--> kir
ályzsoltárok --> Dávid
--> panaszzsolt
árok
--> bűnb
ánati zsoltárok
--> h
álaadó zsoltárok
--> himnuszok, dicső
ítő zsoltárok
--> messi
ászsoltárok
-->
átokzsoltárok

--> 150. zsoltár --> hangszerekre való utalás (kürt, hárfa, cimbalom, ének, dob) --> többszólamúság

- Tóraolvasás:
-->
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szimchat_T%C3%B3r%C3%A1
-->
https://en.wikipedia.org/wiki/Torah_reading

- Ekfonetikus jelek: http://mek.oszk.hu/00200/00207/html/n01.htm

- Müezzin története: http://www.hurriyetdailynews.com/the-history-of-the-muezzin--740074. A "középkor" fogalma, korai középkor

Háttérinf:

- 117: Római Bir. legnagyobb kiterjedése
--> J
údea 70-ben esik áldozatul a Római Bir.-nak
--> a kereszt
énység még szektajellegű
- 79: Vez
úv kitörése --> Pompeji
- 110 k
örül: barbár betörések
- (Biz
ánc eredetileg Konstantinápoly egyik külvárosa)

- 394: kereszténység államvallás lesz
- 395: R
ómai Bir. kettészakad
--> Biz
ánc erősebb volt --> idővel csökken az iszlám hódítások miatt
--> a Nyugat-R
ómai Bir. lehanyatlott

- 600700: NYRB székhelye Ravenna

- 1054: skizma (egyházszakadás) --> belső viszály miatt

- Isztambul --> Hagia Szophia (530-as években szentelték fel, 6 év alatt épült)

- víziorgona (trombitával)

〜〜〜

- Nursziai Szent Benedek (480-543/47)

--> előkelő római családból --> megelégelte a római életet
--> kolostori
élet megalapítója
--> benc
és rend megalapítója

--> 73 szabályból álló regula magistri
--> 3 elv: tisztaság, engedelmesség, szegénység

--> zsolozsma: 7 (/8) részre osztották a napot
--> r
övid időket aludhattak
--> napi 7-8x szolg
áltak 1-1,5 órát (ima)
--> csak a munka egy
éni, a többi tevékenység közös
--> szab
ályrendszer
--> 1 h
ét alatt lement a 150 zsoltár
////////////////--------
/////------> egys
égesedett, Szent Gergely pápa kötelezővé tette

- Szent Böethius (480-524)

--> fontos alakja a kora-középkornak
--> kiv
égezték --> vértanú
--> előkelő r
ómai családból
--> filoz
ófus/politikus
--> fennmaradtak sz
övegei

--> zenei gondolkozás leírása
--> 3 f
éle zene:

--> mundana:
-->
égi zene, évszakok hangjai --> nem hallható

--> humana:
--> nem hallhat
ó, bennünk van (test-lélek összhang) ( Arisztotelész, Freud)

--> instrumentalis:
--> hangszerek
által

--> világban a rend musica/harmónia/moduláció

==> zene rendszere csillagok, testek, bolygók rendszere

=======> univerzális harmónia / mértékletesség- A hét szabad művészet: https://hu.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9t_szabad_m%C5%B1v%C3%A9szet

- Fontosabb zeneszerzők: https://hu.wikipedia.org/wiki/Klasszikus_zenei_zeneszerz%C5%91k_list%C3%A1ja_korszak_szerint#K%C3%B6z%C3%A9pkor

- Fontosabb műfajok: http://www.irodalmiradio.hu/femis/zene/korzene/gotika.htm

- Gregorián: http://penta.hcbc.hu/kantorkepzo/jegyzet/gregorian1.htm5. A zenei írásbeliség kezdetei

- Róma lakossága lecsökkent
- v
árosok közepén templom
- kolostorok kitelep
ülnek a városfalon kívülre
-
írásbeliság a szerzetesek kiváltsága volt

/

- Katus László: A középkor története
- Dobszay L
ászló: A gregorián ének kézikönyve
- Peter G
ülke: Szerzetesek, polgárok, trubadúrok

/- III. Szent Gergely pápa (540-618)

--> galambbal ábrázolják
--> előkelő r
ómai keresztény családból
--> szerzetes
életet élet
--> a p
ápa maga mellé vette, Konstantinápolyba küldte követként, később hazahívták Rómába
--> nem akart p
ápa lenni
--> n
épszerű
--> j
ó szervező munka
--> nagy szerep a kanoniz
ációban
--> gregori
án dallamok róla kapták nevüket --> ő gyűjtette össze
--> n
éhány esetben le van írva a kétszólamúság --> nem kizárólag egyszólamú zenékFrank centralizáció:

- Kis Pippin (700-as évek vége)

--> fia Nagy Károly
--> gregori
án repertoár elterjesztése
--> longob
árd invázió a NYRB-ban
--> a p
ápa segítséget kért Pippintől, cserébe megkoronázta őt

- Nagy Károly

--> birodalom növelése
-->
újfajta egyesített római liturgia
--> k
ódexek, dallamokkal
--> politikai sz
ándék- korai gregorián énekek --> melizmatikusak, némely 2 szólam

- a korai gregorián inkább recitálás, mint ének

--> a Bibliát is így olvasták fel
--> fin
álisok (ált. ereszkedő jelleg)
--> m
ás hangon való megszólalás (kommunikáció a transzcendenssel)

--> a sorvégek elkezdtek gazdagodni

==> neumák

==> később kötött versek (1100) --> strófikus

--> Pater Noster (Miatyánk)

--> a bevezető nagyon recitatív (régi értelemben)
--> ut
ána dallam
--> istentisztelet
állandó eleme

--> Kyrie (XIV-XV. sz.)

--> teljesen melizmatikus
--> fejlett

- Musica Enchiriadis: https://en.wikipedia.org/wiki/Musica_enchiriadis

Gregorián:

- kvartszemlélet (4 hang/egység) ==> szextszemlélet (6 hang/egység)

- hangkészlet: G1 - E4

- gregorián tónuskészlet: G, C, F, G

--> 1. tónus: finális hang (D) + domináns hang (A) (kvint-távolság)
--> ... stb ugyan
így

--> a tónusok dallamformulák is egyben
-->
érzelmi tartalommal kötötték össze a tónusokat
--> hangnemeszt
étika
--> Arezzoi Guido

Dobszay:

--> a gregorián nem törekszik a szöveg tartalmának kifejezésére
--> gregori
án ==> modellkomponálás
--> melizmatikus t
étel --> szakrális izgalom
--> b
ármilyen szöveg bármilyen tónusban
--> sz
öveg kelt érzelmet, nem a hangszeres játéka

Gregorián műfajok

http://lexikon.katolikus.hu/ --> itt sok dolog fent van ami nem világos

--> recitatív műfajok:

--> 1 hangon recitál, héber eredetű, max minimális dallam
--> t
ónusok
--> imat
ónusok
--> zsolt
árok

--> neumatikus műfajok:

--> szillabikus műfajok
--> antif
óna (műfaj + éneklési mód) : éneklés közben indító, majd refrénszerűen visszatérő szakasz
--> miseantif
ónák (mise szakaszai között)
--> himnuszok (
költött szövegek/zenék, strófikusak)

--> melizmatikus műfajok:

--> Tractus, Graduale, Responzorium, Alleluja, ...

--> új műfajok:

--> Sequentia, Tropus, liturgikus dráma (->szertartás, színház előzménye)

--> miseordináriumok (állandó tételek)

--> Tropus (gr. figura/díszítés/szókép)
--> pl. Kyrie
--> tropiz
álás
--> melizmatikus

--> Sequentia: Alleluja utolsó melizmájára beiktatódik másik szöveg- Balbulus (800-900 körül) --> himnuszokat és sequenciákat komponált --> Himnuszok könyve

- Hildegard von Bingen (1000-1080 körül)

--> politikus, költő, zenész, füvész
--> l
átomásokban beszélt
--> női hős

- Arezzoi Guido (900-as évek vége - 1050 körül)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arezz%C3%B3i_Guid%C3%B3

--> olasz
--> benc
és szerzetes
--> 5 vonalas rendszer megalkot
ása -- Fontos!
--> szolmiz
áció
--> Guido-i k
éz6. Lovagi zenekultúra

https://en.wikipedia.org/wiki/Troubadour

1. nemzed
ék: trubadúrok

--> világi zene
--> a korszakban szerelmes lovagk
ént, nem költőként voltak jelen
--> 1100-as
évek: felbukkant Dél-Franciaországban egy előkelő irodalmi műfaj --> trubadúr
--> elemeit n
épi hagyományokból vette
--> lovagi/udvari kult
úra, hűbéresség
--> Bernart de Ventadorn (1135-1195): Lerchenlied
--> Peire Vidal (1175-1205)
--> lovag ==> eszm
ény trubadúrirodalom
--> XII. sz.-ban burj
ánzó művészeti/zenei formák kezdenek el kialakulni (eredetieg költeményformák)

==> kb. 100 év
--> Provence
--> b
ékésebb időszak a történelemben

--> "Ő-kultusz" --> szerelem

--> csak férjes asszony, lány nem
--> h
ázasság =/= szerelem
--> h
ázasság ==> gyakorlatias
--> h
ölgy-lovag hűbéri viszony

- XII. sz. vége --> politikai válság

--> mozgalmak
--> vall
ási reform
--> v
érontás

==> trubadúrok nemzedéke eltűnt
2. nemzedék: trouvére-k

--> Észak-Franciaország
--> komplexebb st
ílus
-->
drámajátékok
--> Adam de la Halle: Jeu de Robin et Marian --> dalj
áték-szerűség

--> népiesebb vonal
--> n
épzenei eredet

--> Kalenda Maya --> refrénszerű, ismétlődő sorok
https://www.youtube.com/watch?v=MZpuzb6cbJU

Formák (formes fixes): (https://en.wikipedia.org/wiki/Formes_fixes)
--> rondeaux (https://en.wikipedia.org/wiki/Rondeau_(forme_fixe))
--> bar-forma
--> ballade
--> chanson ballade

Minnesängerek (https://hu.wikipedia.org/wiki/Minnesang)

--> 1150-XV. sz. végéig
--> Walter von der Vogelweide

--> zenei és költői formák7. Korai többszólamúság és a Notre Dame-iskola

https://hu.wikipedia.org/wiki/Organum

https://hu.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame-korszak

https://en.wikipedia.org/wiki/Clausula_(music)

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnus_Liber

https://hu.wikipedia.org/wiki/Perotinus

https://hu.wikipedia.org/wiki/Leoninus_(zeneszerz%C5%91)8. Ars Antiqua és Ars Nova, az érett középkor

https://www.thoughtco.com/ars-antiqua-and-ars-nova-2456381

http://mek.niif.hu/00200/00207/html/n06.htm

https://hu.wikipedia.org/wiki/Motetta

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ars_nova_(zene) (--> izoritmikus motetta)

zeneszerző arcok:

https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_de_Muris

https://en.wikipedia.org/wiki/Guillaume_de_Machaut

https://hu.wikipedia.org/wiki/Philippe_de_Vitry10. A „reneszánsz” fogalma, valamint egy tetszőleges, 1350 és 1550 között született zeneszerző bemutatása

Burgundia udvari élete: https://index.hu/kultur/zene/2016/01/19/a_vilag_legnagyobb_hazibulija_guillaume_dufay_gilles_binchois_burgundia_reneszansz/

https://hu.wikipedia.org/wiki/Roman_de_Fauvel

http://www.nagykunreformatus.hu/content_g/letoltesek/Szabone_weboldala/renesz.html

http://www.crescit.hu/dokumentumok/gimi/enekzene/Reneszansz3.pdf --> ebben vannak zeneszerzők is (1-et kell szabadon bemutatni

oltremontano --> hegyen túliak11. Ars perfecta

??? :O

http://www.muzsikalendarium.hu/muzsika/index.php?area=article&id_article=177712. A madrigál

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/zenei_gyujtemeny/reneszansz_ev/?article_hid=3339

populáris világi műfajok:
https://en.wikipedia.org/wiki/Frottola
https://en.wikipedia.org/wiki/Madrigal
https://en.wikipedia.org/wiki/Villanella
https://en.wikipedia.org/wiki/Chanson#Parisian_chanson


C